bip.gov.pl
A A A K

SmodBIP
To jest wersja archiwalna z dnia 05.10.2017, zobacz aktualną wersję tej strony.
Zmiany wprowadzono z powodu: zmiana statutu

Statut

UCHWA?A
RADY MIEJSKIEJ INOWROC?AWIA
w sprawie nadania statutu Bibliotece Miejskiej im. Jana Kasprowicza
w Inowroc?awiu

Na podstawie art. 11 ust. 1 i 3 ustawy z dnia 27 czerwca 1997 r. o bibliotekach (Dz. U. z 2012 r. poz. 642, z pó?n. zm.) oraz art. 18 ust. 2 pkt. 15, art. 40 ust. 2 pkt 2, art. 41 ust. 1 i art. 42 ustawy z dnia 8 marca 1990 r. o samorz?dzie gminnym (Dz. U. z 2013 r. poz. 594, z pó?n. zm.) uchwala si?, co nast?puje:


Rozdzia? 1
Postanowienia ogólne

§1

Bibliotece Miejskiej im. Jana Kasprowicza w Inowroc?awiu, zwanej dalej „Bibliotek?”, nadaje si? statut okre?laj?cy w szczególno?ci:

1) cele i zadania Biblioteki;

2) organy Biblioteki i jej organizacj?, w tym zakres dzia?ania i lokalizacj? filii i oddzia?ów;

3) nazw? jednostki sprawuj?cej nadzór merytoryczny nad dzia?alno?ci? Biblioteki;

4) sposób gospodarowania ?rodkami finansowymi Biblioteki.


§2

Biblioteka dzia?a, w szczególno?ci, na podstawie:

1) ustawy z dnia 27 czerwca 1997 r. o bibliotekach (Dz. U. z 2012 r. poz. 908, z pó?n. zm.);

2) ustawy z dnia 25 pa?dziernika 1991 r. o organizowaniu i prowadzeniu dzia?alno?ci kulturalnej (Dz. U. 2012 r. poz. 406, z pó?n. zm.);

3) ustawy z dnia 27 sierpnia 2009 r. o finansach publicznych (Dz. U. z 2013 r. poz. 885, z pó?n. zm. );

4) ustawy z dnia 8 marca 1990 r. o samorz?dzie gminnym (Dz. U. z 2013 r. poz. 594, z pó?n. zm.);

5) niniejszego statutu;


§3

1. Biblioteka jest samorz?dow? instytucj? kultury dzia?aj?ca w obr?bie krajowej sieci bibliotecznej, której nazwa brzmi: Biblioteka Miejska im. Jana Kasprowicza w Inowroc?awiu.

2. Nadzór merytoryczny nad dzia?alno?ci? Biblioteki sprawuje Wojewódzka i Miejska Biblioteka Publiczna im. Dr. Witolda Be?zy w Bydgoszczy.

3. Organizatorem Biblioteki jest Miasto Inowroc?aw.


§4

1. Siedzib? Biblioteki jest Inowroc?aw.

2. Teren dzia?ania Biblioteki obejmuje Miasto Inowroc?aw.


§5

Biblioteka jest wpisana do rejestru instytucji kultury prowadzonego przez organizatora i posiada osobowo?? prawn?.


§6

Nadzór nad Bibliotek? sprawuje organizator.


§7

1. Biblioteka u?ywa piecz?ci o tre?ci: Biblioteka Miejska im. Jana Kasprowicza w Inowroc?awiu.

2. W obrocie gospodarczym Biblioteka mo?e u?ywa? tak?e piecz?ci zawieraj?cych adres oraz inne dane dotycz?ce Biblioteki.


Rozdzia? 2
Cele i zadania Biblioteki


§8

1. Biblioteka zapewnia obs?ug? biblioteczn? mieszka?com Inowroc?awia oraz s?u?y rozwijaniu i zaspokajaniu ich potrzeb czytelniczych i informacyjnych, upowszechnianiu wiedzy i rozwojowi kultury, dba o sprawne funkcjonowanie sieci, systemu informacyjnego i wymiany mi?dzybibliotecznej.

2. Biblioteka chroni, pomna?a i popularyzuje dziedzictwo kulturalne Kujaw.


§9

1. Do podstawowych zada? Biblioteki nale?y:

1) gromadzenie, opracowywanie, przechowywanie i ochrona materia?ów bibliotecznych;

2) udost?pnianie zbiorów bibliotecznych:

a) na miejscu,

b) wypo?yczanie do domu,

c) organizowanie wypo?ycze? mi?dzybibliotecznych,

d) dostarczanie materia?ów bibliotecznych osobom chorym i niepe?nosprawnym;

3) prowadzenie dzia?alno?ci informacyjnej, zw?aszcza informowanie o zbiorach w?asnych, innych bibliotek, muzeów i o?rodków informacji naukowej,

4) wspó?dzia?anie z archiwami w zakresie, o którym mowa w pkt. 3.

2. Do zada? Biblioteki nale?y ponadto:

1) gromadzenie i archiwizowanie materia?ów bibliotecznych dotycz?cych wiedzy o regionie kujawskim oraz dokumentuj?cych jego dorobek;

2) prowadzenie dzia?alno?ci bibliograficznej oraz dokumentacyjnej;

3) prowadzenie dzia?alno?ci popularyzatorskiej, w tym popularyzacja ksi??ek i czytelnictwa;

4) prowadzenie dzia?alno?ci ekukacyjnej;

5) prowadzenie dzia?alno?ci instrukcyjno-metodycznej

3. Biblioteka mo?e podejmowa? inne dzia?ania dla zaspokojenia spo?ecznych potrzeb ?rodowiska i realizacji zasad polityki bibliotecznej.


Rozdzia? 3
Organy Biblioteki i jej organizacja


§10

1. Organem zarz?dzaj?cym Bibliotek? jest Dyrektor.

2. Dyrektor zarz?dza Bibliotek? i reprezentuje j? na zewn?trz.

3. Do obowi?zków Dyrektora nale?y w szczególno?ci:

1) ogólne kierownictwo w sprawach programowych, organizacyjnych, administra-cyjnych i gospodarczych;

2) wydawanie zarz?dze? wewn?trznych i innych aktów prawnych, w tym regulaminu organizacyjnego, regulaminu Biblioteki i regulaminu pracy;

3) racjonalne i efektywne gospodarowanie posiadanymi ?rodkami finansowymi i materialnymi;

4) wykonywanie czynno?ci w sprawach z zakresu prawa pracy wobec pracowników Biblioteki;

5) sk?adanie corocznie Radzie Miejskiej Inowroc?awia sprawozdania z dzia?alno?ci Biblioteki, w szczególno?ci z wykonania zada? okre?lonych w § 9, w terminie do ko?ca I kwarta?u roku nast?puj?cego po roku, za który jest ono sk?adane.

§11

1. Dyrektora powo?uje i odwo?uje Prezydent miasta Inowroc?awia;

2. Kandydata na Dyrektora wy?ania si? w drodze konkursu przeprowadzonego przez komisj? konkursow? powo?ywan? przez Prezydenta Miasta Inowroc?awia

3. Prezydent Miasta wykonuje wobec Dyrektora czynno?ci z zakresu prawa pracy oraz jest jego zwierzchnikiem s?u?bowym;

4. Zast?pc? Dyrektora powo?uje i odwo?uje Dyrektor po uzgodnieniu z Prezydentem Miasta Inowroc?awia.


§12

1. W sk?ad Biblioteki wchodz? nast?puj?ce komórki organizacyjne:

1) Dzia? Gromadzenia i Opracowania Zbiorów;

2) Wypo?yczalnia dla Doros?ych;

3) Czytelnia Biblioteki G?ónej;

4) Czytelnia Regionalna;

5) Dzia? Instrukcyjno-Metodyczny;

6) Dzia? Organizacyjno-Administracyjny;

7) G?ówny Ksi?gowy;

8) Stanowisko ds. Komputeryzacji Biblioteki;

9) Stanowisko ds. Bibliograficzno-Informacyjnych.

2. Struktur? organizacyj? i zadania poszczególnych komórek organizacujnych okre?la Dyrektor w regulaminie organizacyjnym.

3. W razie potrzeby Dyrektor mo?e utworzy? w miejsce jednoosobowych stanowisk pracy wieloosobowe komórki organizacyjne.

§13

1. Biblioteka prowadzi oddzia?y i filie.

2. Wykaz oddzia?ów i filii, ich lokalizacj? i zakres dzia?ania okre?la za??cznik do uchwa?y.


§14

1. W Bibliotece zatrudnia si? pracowników dzia?alno?ci podstawowej, administracyjnej oraz obs?ugi. W miar? potrzeb mog? by? zatrudniani specjali?ci z ró?nych dziedzin zwi?zanych z dzia?alno?ci? Biblioteki.
2. Pracowników zatrudnia i zwalnia Dyrektor Biblioteki.


Rozdzia? 4
Sposób gospodarowania ?rodkami finansowymi


§15

1. Biblioteka prowadzi gospodark? finansow? na zasadach okre?lonych w ustawie z dnia 25 pa?dziernika 1991 r. o organizaowaniu i prowadzeniu dzia?alno?ci kulturalnej;

2. Biblioteka jest zobowi?zana do przedk?adania rocznych sprawozda? finansowych Prezydentowi Miasta Inowroc?awia nie pó?niej ni? w ci?gu 3 miesi?cy od dnia bilansowego, w rozumieniu ustawy z dnia 29 wrze?nia 1994 r. o rachunkowo?ci (Dz. U. z 2013 r. poz. 330, z pó?n. zm.).

3. Sprawozdanie, o którym mowa w ust. 2, podlega zatwierdzeniu przez Prezydenta Miasta Inowroc?awia, nie pó?niej ni? 6 miesi?cy od dnia bilansowego.


§17

1. Biblioteka prowadzi gospodark? finansow? na zasadach okre?lonych w ustawie z dnia 25 pa?dziernika 1991 r. o organizowaniu i prowadzeniu dzia?alno?ci kulturalnej.
2. Biblioteka jest zobowi?zana do przedk?adania rocznych sprawozda? finansowych Prezydentowi Miasta Inowroc?awia nie p?niej ni? w ci?gu 3 miesi?cy od dnia bilansowego w rozumieniu ustawy z dnia 29 wrze?nia 1994 r. o rachunkowo?ci (Dz.U. z 2013 r. poz. 330, z p?n. zm.).
3. Sprawozdanie, o ktrym mowa w ust. 2, podlega zatwierdzeniu przez Prezydenta Miasta Inowroc?awia, nie p?niej ni? 6 miesi?cy od dnia bilansowego.

§18

1. Biblioteka pokrywa koszty bie??cej dzia?alno?ci i zobowi?zania z uzyskiwanych przychodw.
2. Przychodami Biblioteki s?:
1) wp?ywy z prowadzonej dzia?alno?ci, w tym ze sprzeda?y sk?adnikw maj?tku ruchomego, z wyj?tkiem zabytkw;
2) wp?ywy z najmu i dzier?awy sk?adnikw maj?tkowych;
3) dotacje podmiotowe i celowe z bud?etu Miasta Inowroc?awia;
4) ?rodki otrzymane od osb fizycznych i prawnych;
5) ?rodki pochodz?ce z innych ?rde?.;

§ 19

1. Do sk?adania o?wiadcze? woli w imieniu Biblioteki w zakresie jej praw i obowi?zków wymagane jest wspó?dzia?anie dwóch osób: dyrektora i g?ównego ksi?gowego, albo ka?dej z tych osób wraz z pe?nomocnikiem, z zastrze?eniem ust. 2.

2. Do ustanawiania pe?nomocników upowa?niony jest wy??cznie Dyrektor.


Rozdzia? 5
Postanowienia ko?cowe


§20

Statut uchwala Rada Miejska Inowroc?awia. Zmian w statucie dokonuje si? w trybie okre?lonym dla jego nadania.


§21

Traci moc uchwa?a nr XXIII/275/2004 Rady Miejskiej Inowroc?awia z dnia 28 czerwca 2004 r. w sprawie nadania statutu Bibliotece Miejskiej im. Jana Kasprowicza w Inowroc?awiu (Dz. Urz. Woj. Kujawsko-Pomorskiego Nr 80, poz. 1376).

§24

Uchwa?a wchodzi w ?ycie po up?ywie 14 dni od dnia og?oszenia w Dzienniku Urz?dowym Województwa Kujawsko-Pomorskiego.


ZA??CZNIK

Wykaz oddzia?w i filii Biblioteki Miejskiej im. Jana Kasprowicza w Inowroc?awiu, ich lokalizacja i zakres dzia?ania

I. Odzia?y
Oddzia? dla Dzieci Tajemniczy Ogrd, ul. Jana Kili?skiego 16
upowszechnianie czytelnictwa i udost?pnianie zbiorw dzieciom

II. Filie
1. Filia nr 1, ul. Zygmunta Wilko?skiego 32
upowszechnianie czytelnictwa i udost?pnianie zbiorw
2. Filia nr 2, ul. Chemiczna 9
upowszechnianie czytelnictwa i udost?pnianie zbiorw
3. Filia nr 2 dla Dzieci, ul. Wojska Polskiego 5
upowszechnianie czytelnictwa i udost?pnianie zbiorw dzieciom
4. Filia nr 3, ul. Szarych Szeregw 2
upowszechnianie czytelnictwa i udost?pnianie zbiorw
5. Filia nr 4, ul. Poprzeczna 29
upowszechnianie czytelnictwa i udost?pnianie zbiorw
6. Filia nr 5, ul. Pozna?ska 97
upowszechnianie czytelnictwa i udost?pnianie zbiorw pacjentom i personelowi Szpitala Wielospecjalistycznego im. dra. Ludwika B?a?ka w Inowroc?awiu
7. Filia nr 7, ul. Marulewska 7
upowszechnianie czytelnictwa i udost?pnianie zbiorw
8. Filia nr 12 dla Ludzi Niepe?nosprawnych, ul. Jana Kili?skiego 16
upowszechnianie czytelnictwa i udost?pnianie zbiorw, w tym zbiorw specjalnych dzieciom, m?odzie?y i osobom doros?ym niepe?nosprawnymOpublikował: Helena Strachanowska
Publikacja dnia: 05.10.2017
Podpisał: Helena Strachanowska
Dokument z dnia: 01.11.2004
Dokument oglądany razy: 1 654