Regulamin Organizacyjny Biblioteki Miejskiej im. Jana Kasprowicza w Inowrocławiu

Rozdział I. Postanowienia ogólne

§ 1

Biblioteka Miejska im. Jana Kasprowicza działa na podstawie:
1) ustawy z dnia 27 czerwca 1997 r. o bibliotekach (Dz.U. z 2019 r. poz. 1479 oraz z 2022 r. poz.1700);
2) ustawy z dnia 25 października 1991 r. o organizowaniu i prowadzeniu działalności kulturalnej (Dz. U. z 2020 r. poz. 194);
3) ustawy z dnia 8 marca 1990 r. o samorządzie gminnym (Dz.U. z 2022 r. poz. 559, 583, 1005, 1079, 1561);
4) Uchwały Nr XI/105/2019 Rady Miejskiej Inowrocławia z dnia 20 maja 2019 r. w sprawie nadania statutu Bibliotece Miejskiej im. Jana Kasprowicza w Inowrocławiu;
5) Uchwały Nr LIV/508/2022 Rady Miejskiej Inowrocławia z dnia 1 sierpnia 2022 r.
w sprawie dokonania zmian w statucie Biblioteki Miejskiej im. Jana Kasprowicza
w Inowrocławiu w związku z połączeniem filii bibliotecznych;
6) niniejszego regulaminu.

§ 2

1. Regulamin Organizacyjny Biblioteki Miejskiej im. Jana Kasprowicza, zwany dalej „regulaminem” określa szczegółową organizację wewnętrzną oraz tryb pracy Biblioteki Miejskiej im. Jana Kasprowicza w Inowrocławiu.
2. Ilekroć w regulaminie użyte jest określenie:
a) „Biblioteka” - należy przez to rozumieć Bibliotekę Miejską im. Jana Kasprowicza
w Inowrocławiu,
b) „Dyrektor” - należy przez to rozumieć dyrektora Biblioteki Miejskiej im. Jana Kasprowicza w Inowrocławiu,
c) „zakres czynności” - należy przez to rozumieć obowiązki i uprawnienia wyznaczone dla określonego stanowiska pracy i pracownika zatrudnionego na tym stanowisku.

Rozdział II. Zasady kierowania Biblioteką

§ 3

1. Dyrektor kieruje działalnością Biblioteki i reprezentuje ją na zewnątrz.
2. Dyrektor wykonuje w stosunku do pracowników zatrudnionych w Bibliotece wszystkie czynności pracodawcy z zakresu prawa pracy.
3. Dyrektor kieruje działalnością Biblioteki przy pomocy zastępcy dyrektora i głównego księgowego, którzy wykonują zadania określone przez dyrektora i są wobec niego odpowiedzialni za ich realizację.

§ 4

1. Do kompetencji dyrektora należy:
a) zapewnienie właściwej organizacji pracy, dokonywanie podziału zadań między poszczególnymi działami, oddziałami, filiami i samodzielnymi stanowiskami pracy,
b) gospodarowanie środkami finansowymi,
c) gospodarowanie mieniem,
d) przedkładanie Organizatorowi planów finansowych oraz sprawozdań z ich realizacji.
2. Dyrektor nadzoruje bezpośrednio pracę:
a) Zastępcy dyrektora,
b) Głównego księgowego,
c) Działu Organizacyjno – Administracyjnego,
d) Działu Gromadzenia i Opracowania Zbiorów,
e) Działu Instrukcyjno – Metodycznego,
f) Wypożyczalni dla Dorosłych,
g) Oddziału dla Dzieci „Tajemniczy Ogród”,
h) Stanowiska ds. Komputeryzacji Biblioteki,
i) Stanowiska ds. Bibliograficzno - Informacyjnych,
j) Filii nr 1,
k) Filii nr 2,
l) Filii nr 3,
m) Filii nr 4,
n) Filii nr 5,
o) Filii nr 7,
p) Filii nr 12.

§ 5

1. Do kompetencji zastępcy dyrektora należy:
a) organizowanie działań na rzecz marketingu w Bibliotece,
b) systematyczne śledzenie wszelkich źródeł finansowania projektów dla Biblioteki
o zasięgu regionalnym i centralnym,
c) inspirowanie i koordynowanie działalności upowszechnieniowej Biblioteki,
d) tworzenie warunków do doskonalenia i dokształcania zawodowego bibliotekarzy,
e) niezależnie od dokonanego podziału kompetencji sprawowanie w czasie nieobecności dyrektora zastępstwa we wszystkich kwestiach organizacyjnych, merytorycznych i finansowych - zgodnie z pisemnym pełnomocnictwem udzielonym przez dyrektora Biblioteki.
2. Zastępca dyrektora nadzoruje bezpośrednio pracę kierowników działów:
a) Czytelni Biblioteki Głównej,
b) Czytelni Regionalnej.

§ 6

1. Do kompetencji głównego księgowego należy:
a) prowadzenie ksiąg rachunkowych,
b) współpraca z organami podatkowymi i organami nadzoru finansowego,
c) planowanie i analiza realizacji planu finansowego,
d) sporządzanie sprawozdań finansowych,
e) sporządzanie projektów zarządzeń wewnętrznych dotyczących sprawozdań finansowych,
f) dokonywanie wstępnej kontroli kompletności i rzetelności dokumentów dotyczących operacji gospodarczych i finansowych,
g) nadzór nad prawidłowym wykorzystaniem funduszu socjalnego,
h) nadzór nad prawidłowym funkcjonowaniem kasy Biblioteki i prawidłowością wypłat wynagrodzeń i zasiłków.

Rozdział III. Organizacja wewnętrzna Biblioteki

§ 7

1. W strukturze Biblioteki tworzy się następujące komórki organizacyjne:
a) Działy,
b) Oddziały,
c) Filie biblioteczne,
d) Samodzielne stanowiska pracy.
2. Działy:
a) Wypożyczalnia dla Dorosłych,
b) Czytelnia Biblioteki Głównej wraz z Czytelnią Czasopism,
c) Czytelnia Regionalna,
d) Gromadzenia i Opracowania Zbiorów,
e) Instrukcyjno – Metodyczny,
f) Organizacyjno – Administracyjny.
3. Oddziały:
a) Oddział dla Dzieci „Tajemniczy Ogród”.
4. Filie biblioteczne:
a) - Filia nr 1, ul. Zygmunta Wilkońskiego 32,
b) - Filia nr 2, ul Chemiczna 9,
c) - Filia nr 3, ul. Wojska Polskiego 5,
d) - Filia nr 4, ul. Poprzeczna 29,
e) - Filia nr 5, ul. Poznańska 97,
f) - Filia nr 7, ul. Marulewska 7,
g) - Filia nr 12, ul. Jana Kilińskiego 16.
5. Samodzielne stanowiska pracy:
a) Stanowisko ds. Komputeryzacji Biblioteki,
b) Stanowisko ds. Bibliograficzno – Informacyjnych.
6. Funkcjonowanie komórek organizacyjnych opiera się na zasadach służbowego podporządkowania, podziału czynności i indywidualnej odpowiedzialności kierowników za wykonanie powierzonych zadań.
7. W razie potrzeby dyrektor może utworzyć w miejsce jednoosobowych stanowisk pracy wieloosobowe komórki organizacyjne.

§ 8

1. Strukturę organizacyjną Biblioteki tworzą:
a) Dyrektor,
b) Zastępca Dyrektora,
c) Główny Księgowy,
d) Dział Gromadzenia i Opracowania Zbiorów,
e) Wypożyczalnia dla Dorosłych,
f) Czytelnia Biblioteki Głównej,
g) Czytelnia Regionalna,
h) Dział Instrukcyjno – Metodyczny,
i) Dział Organizacyjno – Administracyjny,
j) Stanowisko ds. Komputeryzacji Biblioteki,
k) Stanowisko ds. Bibliograficzno – Informacyjnych,
l) Oddział dla Dzieci „Tajemniczy Ogród,
m) Filie biblioteczne na terenie miasta Inowrocławia :
• - Filia nr 1, ul. Zygmunta Wilkońskiego 32,
• - Filia nr 2, ul. Chemiczna 9,
• - Filia nr 3, ul. Wojska Polskiego 5,
• - Filia nr 4, ul. Poprzeczna 29,
• - Filia nr 5, ul. Poznańska 97,
• - Filia nr 7, ul. Marulewska 7,
• - Filia nr 12, ul. Kilińskiego 16.
2. Komórkami organizacyjnymi Biblioteki są poszczególne działy, oddziały i filie, na których czele stoją kierownicy oraz samodzielne stanowiska pracy.
3. Funkcjonowanie komórek organizacyjnych opiera się na zasadach służbowego podporządkowania, podziału czynności i indywidualnej odpowiedzialności kierowników za wykonanie powierzonych zadań.

Rozdział IV. Podstawowe zadania i obowiązki kierownika (działu, oddziału i filii)

§ 9

1. Kierownik działu, oddziału i filii kieruje całokształtem działalności podległej komórki organizacyjnej i jest za nią odpowiedzialny.
2. Kierownik jest odpowiedzialny za zabezpieczenie majątku podległej placówki.
3. Do podstawowych obowiązków kierownika należy w szczególności:
a) samodzielne planowanie i organizowanie pracy wynikającej z zakresu działania podległej komórki, stanowisk pracy oraz zadań określonych w planach pracy lub zleconych przez przełożonego,
b) przydzielanie zadań pracownikom,
c) sprawowanie ogólnego nadzoru nad przebiegiem realizacji zadań nałożonych na podległą komórkę, stanowisko pracy,
d) prowadzenie kontroli wewnętrznej,
e) udzielanie wskazówek bądź poleceń odnośnie formy i sposobu załatwiania spraw
i problemów,
f) przedstawianie przełożonemu informacji o problemach i potrzebach związanych
z realizacją zadań i funkcjonowaniem podległej komórki, stanowiska pracy,
g) bezpośrednie wykonywanie zadań wynikających z własnego zakresu czynności lub zleconych przez przełożonego,
h) sporządzanie rocznego i miesięcznego planu pracy oraz wymaganych sprawozdań.
4. W zakresie spraw kadrowych do kierownika należy w szczególności:
a) sprawowanie ogólnego nadzoru nad dyscypliną pracy i przestrzeganiem przez podległych pracowników obowiązujących przepisów, w tym: p.poż., bhp, o zachowaniu tajemnic prawem chronionych, ochronie mienia,
b) przedkładanie Kierownikowi Działu Organizacyjno – Administracyjnego planów urlopów wypoczynkowych i dbanie o ich terminowe wykorzystywanie,
c) występowanie z inicjatywami wpływającymi na warunki pracy i usytuowanie pracownika w miejscu pracy, w tym z wnioskami dotyczącymi:
1) awansowania pracowników, szczególnego wyróżnienia lub przyznania nagrody;
2) przygotowania nowych pracowników do objęcia określonych stanowisk pracy.
d) dbanie o dobrą atmosferę w miejscu pracy, życzliwe i z należytym szacunkiem traktowanie podległych pracowników,
e) kierownik jest odpowiedzialny za zorganizowanie prawidłowego zabezpieczenia majątku reprezentowanej komórki organizacyjnej,
f) kierownik jest zobowiązany do ustalenia zastępstwa na czas swojej nieobecności.

 

§ 10

1. Przekazanie funkcji kierowniczych w działach, oddziałach, filiach oraz samodzielnych stanowiskach odbywa się protokolarnie z udziałem komisji zdawczo – odbiorczej, powołanej zarządzeniem dyrektora Biblioteki.
2. Kopię protokołu zdawczo – odbiorczego przekazuje się do Działu Organizacyjno – Administracyjnego w celu włączenia do akt osobowych.

§ 11

Do zakresu zadań Działu Gromadzenia i Opracowania Zbiorów należy:
1) prowadzenie ogółu spraw związanych z zakupami zbiorów;
2) opracowywanie zbiorów w komputerowym systemie bibliotecznym;
3) prowadzenie dokumentacji wpływów, ubytków i rozliczeń zbiorów;
4) prowadzenie katalogu centralnego, obejmującego księgozbiór Biblioteki;
5) bieżąca analiza rynku wydawniczego i księgarskiego;
6) zbieranie informacji o wydawnictwach lokalnych i regionalnych;
7) uzupełnianie zbiorów z innych źródeł m.in.: w drodze wymiany, przyjmowania darów;
8) dystrybucja zbiorów do odpowiednich komórek organizacyjnych Biblioteki;
9) współpraca z Głównym Księgowym w zakresie uzgadniania budżetu w części dotyczącej zakupów księgozbiorów.

§ 12

Do zakresu zadań Wypożyczalni dla Dorosłych w szczególności należy:
1) przechowywanie zbiorów oraz ich zabezpieczenie i ochrona;
2) udostępnianie książek na zewnątrz;
3) tworzenie komputerowej bazy czytelników;
4) wydawanie i przedłużanie książek;
5) przyjmowanie i rozliczanie wpłat pieniężnych związanych z obsługą czytelnika;
6) wysyłanie upomnień do czytelników;
7) rozpoznawanie i badanie potrzeb czytelniczych;
8) udział w doborze księgozbioru;
9) przemieszczanie zbiorów magazynowych;
10) selekcja materiałów bibliotecznych;
11) współpraca z innymi bibliotekami, szkołami, organizacjami oraz instytucjami
i stowarzyszeniami;
12) planowanie i współorganizowanie wystaw, spotkań autorskich i innych imprez kulturalnych przy ścisłej współpracy z pozostałymi komórkami organizacyjnymi oraz sporządzanie sprawozdań z wydarzeń;
13) planowanie, sprawozdawczość, współpraca z Dyrektorem Biblioteki i Działem Gromadzenia i Opracowania Zbiorów w zakresie uzupełniania księgozbioru oraz pozostałymi komórkami organizacyjnymi.

§ 13

Do zakresu zadań Czytelni Biblioteki Głównej wraz z Czytelnią Czasopism w szczególności należy:
1) udostępnianie prezencyjne i na zewnątrz księgozbioru naukowego
i popularnonaukowego z poszczególnych dziedzin wiedzy;
2) monitorowanie wypożyczeń księgozbioru na zewnątrz;
3) udostępnianie prasy;
4) prowadzenie akcesji czasopism;
5) prowadzenie wypożyczeń międzybibliotecznych, realizowanie zamówień czytelników;
6) rozliczanie wpłat za wypożyczenia międzybiblioteczne oraz innych związanych
z obsługą czytelnika;
7) prowadzenie działalności edukacyjnej;
8) rozpoznawanie i badanie potrzeb czytelniczych;
9) udział w doborze księgozbioru;
10) współpraca z innymi bibliotekami, szkołami, organizacjami oraz instytucjami
i stowarzyszeniami;
11) planowanie i współorganizowanie wystaw, spotkań autorskich i innych imprez kulturalnych przy ścisłej współpracy z pozostałymi komórkami organizacyjnymi;
12) planowanie, sporządzanie sprawozdań, współpraca z Dyrektorem Biblioteki
i Działem Gromadzenia i Opracowania Zbiorów w zakresie uzupełniania księgozbioru oraz pozostałymi komórkami organizacyjnymi;
13) przemieszczanie zbiorów magazynowych;
14) selekcja materiałów bibliotecznych.

§ 14

Do zakresu zadań Czytelni Regionalnej w szczególności należy:
1) udostępnianie wydawnictw zwartych, wydawnictw ciągłych, zbiorów specjalnych oraz dokumentów życia społecznego o tematyce dotyczącej Inowrocławia i regionu;
2) pozyskiwanie, przechowywanie i udostępnianie dokumentów życia społecznego
o tematyce lokalnej;
3) rozpoznawanie i badanie potrzeb czytelniczych;
4) przygotowywanie materiałów do digitalizacji;
5) przygotowywanie, zamieszczanie, kontrola wprowadzania danych i nadzór nad prawidłowym funkcjonowaniem Inowrocławskiej Biblioteki Cyfrowej;
6) udział w doborze księgozbioru;
7) selekcja materiałów bibliotecznych;
8) współpraca z innymi bibliotekami, szkołami, organizacjami oraz instytucjami
i stowarzyszeniami;
9) planowanie i współorganizowanie wystaw, spotkań autorskich, lekcji bibliotecznych i innych imprez kulturalnych przy ścisłej współpracy z pozostałymi komórkami organizacyjnymi;
10) planowanie, sporządzanie sprawozdań, współpraca z Dyrektorem Biblioteki
i Działem Gromadzenia i Opracowania Zbiorów w zakresie uzupełniania księgozbioru oraz pozostałymi komórkami organizacyjnymi.

§ 15

Do zakresu zadań Działu Instrukcyjno – Metodycznego w szczególności należy:
1) sprawowanie nadzoru merytorycznego nad działalnością wszystkich oddziałów i filii Biblioteki w Mieście i Powiecie Inowrocławskim;
2) przeprowadzanie inwentaryzacji zbiorów w filiach;
3) przewodniczenie i praca w komisji selekcji księgozbioru;
4) sporządzanie planów i sprawozdań, w tym GUS;
5) regularny instruktaż i kontrola w filiach Biblioteki;
6) prowadzenie praktyk dla nowo zatrudnionych pracowników;
7) inspirowanie i koordynowanie różnych form działalności upowszechnieniowej;
8) organizowanie okresowych szkoleń dla pracowników merytorycznych z Miasta
i Powiatu;
9) monitorowanie źródeł pozyskiwania środków pozabudżetowych;
10) systematyczne prowadzenie dokumentacji własnej pracy instruktorskiej: planów pracy, sprawozdań, wpisów do zeszytów wizytacji placówek bibliotecznych.

§ 16

Do zakresu zadań Działu Organizacyjno - Administracyjnego w szczególności należy:
1) prowadzenie i obsługa sekretariatu;
2) prowadzenie spraw kadrowych pracowników;
3) kontrola prawidłowego udzielania urlopów, zwolnień i wyjazdów służbowych;
4) prowadzenie spraw płacowych pracowników;
5) sporządzanie dokumentacji dla ZUS;
6) prowadzenie spraw związanych z ppoż. i bhp;
7) prowadzenie kasy Biblioteki i dokumentacji z nią związanej;
8) prowadzenie kartotek ewidencyjnych;
9) prowadzenie archiwum zakładowego;
10) sporządzanie sprawozdawczości, w tym GUS dotyczącej spraw pracowniczych;
11) dokonywanie różnych zakupów dla Biblioteki, w tym materiałów biurowych, druków bibliotecznych, odzieży ochronnej i środków czystości oraz kontrola ich wykorzystywania;
12) prowadzenie elektronicznych ksiąg inwentarzowych sprzętu poszczególnych komórek organizacyjnych;
13) przeprowadzanie inwentaryzacji sprzętu;
14) współpraca w zakresie przygotowywania i przeprowadzania remontów;
15) nadzór pracy pracowników obsługi.

§ 17

Do zakresu zadań Stanowiska ds. Komputeryzacji Biblioteki w szczególności należy:
1) sprawowanie kontroli nad prawidłowym funkcjonowaniem sieci komputerowej;
2) prowadzenie spraw związanych z zakupem, naprawą oraz konserwacją komputerów
i sprzętu peryferyjnego;
3) kontrola zgodności oprogramowania z posiadanymi licencjami;
4) kompletowanie i archiwizacja dokumentacji dotyczącej sprzętu i oprogramowania;
5) wprowadzanie na bieżąco zmian na stronie internetowej Biblioteki, w tym BIP;
6) okresowa kontrola oprogramowania pod kątem poprawności działania oraz przeprowadzanie modyfikacji programów użytkowych;
7) prowadzenie dokumentacji związanej z oprogramowaniem;
8) tworzenie kopii zapasowych systemu oraz aplikacji użytkowych;
9) współpraca z pracownikami zajmującymi się działalnością kulturalną i promocją Biblioteki.

§ 18

Do zakresu zadań Stanowiska ds. Bibliograficzno – Informacyjnych w szczególności należy:
1) prowadzenie działalności informacyjnej w zakresie informacji bibliotecznej, rzeczowej i bibliograficznej;
2) opracowywanie zestawień bibliograficznych i kwerend dla czytelników indywidualnych oraz instytucji;
3) tworzenie elektronicznej bazy bibliografii regionalnej „Dziennika Kujawskiego”;
4) planowanie i współorganizowanie wystaw, spotkań autorskich i innych imprez kulturalnych przy ścisłej współpracy z pozostałymi komórkami organizacyjnymi.

§ 19

Do zakresu zadań Oddziałów i Filii w szczególności należy:
1) udostępnianie zbiorów bibliotecznych na zewnątrz i na miejscu;
2) selekcja księgozbioru;
3) tworzenie komputerowej bazy czytelników;
4) rozpoznawanie i badanie potrzeb czytelniczych;
5) współpraca z Działem Gromadzenia i Opracowania Zbiorów w zakresie planowania
i realizacji zakupu zbiorów placówki;
6) udostępnianie i nadzór nad stanowiskami komputerowymi przeznaczonymi dla użytkowników Biblioteki;
7) przygotowywanie i prowadzenie różnych form popularyzacji czytelnictwa;
8) współpraca z innymi bibliotekami, szkołami, organizacjami oraz instytucjami
i stowarzyszeniami;
9) udzielanie informacji czytelnikom;
10) przyjmowanie i rozliczanie wpłat pieniężnych za nieterminowy zwrot materiałów bibliotecznych oraz innych związanych z obsługą czytelnika;
11) wysyłanie upomnień do czytelników;
12) planowanie, sporządzanie sprawozdań, współpraca z Dyrektorem Biblioteki oraz pozostałymi komórkami organizacyjnymi w celu efektywnej realizacji zadań.

Rozdział V. Ogólne uprawnienia i obowiązki pracowników

§ 20

1. Każdy pracownik zatrudniony w Bibliotece podlega bezpośrednio tylko jednemu przełożonemu, od którego otrzymuje zadania i polecenia służbowe związane z zajmowanym stanowiskiem, przed którym jest odpowiedzialny za wyniki swojej pracy.
2. Pracownik może być delegowany na czas określony do pracy w innej komórce organizacyjnej Biblioteki.
3. Pracownik oddelegowany zachowuje przynależność organizacyjną do macierzystej komórki, ale w zakresie działania wynikającego z delegowania podlega kierownikowi komórki, do której został oddelegowany.

§ 21

1. Do wykonania określonych czynności poza siedzibą Biblioteki pracownik jest delegowany na podstawie pisemnego polecenia wyjazdu służbowego.
2. Cel wyjazdu określa przełożony.
3. Polecenie wyjazdu podpisuje dyrektor lub zastępca dyrektora.

§ 22

1. Pracownik wykonuje swoje obowiązki w oparciu o imienny zakres czynności, który znajduje się w teczce osobowej.
2. W czasie wykonywania pracy pracownik obowiązany jest stosować się do posiadanych uprawnień, wskazówek i poleceń przełożonego oraz przepisów prawa regulujących zagadnienia, którymi się zajmuje.
3. W miejscu pracy pracownik jest zobowiązany do przestrzegania warunków bezpieczeństwa i zasad porządkowych wynikających z przepisów p.poż i bhp., regulaminu pracy
i regulaminu organizacyjnego.

§ 23

Pracownik uprawniony jest do:
1) zgłaszania zmiany zakresu czynności na piśmie w przypadku, gdy przydzielone mu dodatkowe czynności weszły do jego stałych obowiązków;
2) składania skarg i wniosków do dyrektora we wszystkich sprawach wiążących się ze stosunkiem pracy.

§ 24

Każdy pracownik obowiązany jest do przestrzegania drogi służbowej, tj. do zwracania się do bezpośredniego przełożonego, w szczególności w każdym przypadku, gdy sprawa przekracza jego kompetencje, bądź gdy nie ma wystarczających uprawnień do załatwiania danej sprawy.

Rozdział VI. Ogólny tryb załatwiania spraw – system decyzyjny

§ 25

W Bibliotece obowiązują następujące zasady w zakresie podejmowania decyzji:
1) decyzje problemowe podejmuje dyrektor i przekazuje do wykonania kierownikom działów;
2) bieżące decyzje, zgodnie z zakresem odpowiedzialności podejmują dyrektor, zastępca dyrektora, kierownicy działów, oddziałów i filii;
3) szczegółowe decyzje w sprawach kadr, planowania, gospodarki finansowej i rzeczowej podejmuje dyrektor po konsultacji z zastępcą dyrektora lub głównym księgowym;
4) w sprawach nagłych, bieżących (w zależności od charakteru) decyzje podejmuje kierownik właściwej komórki organizacyjnej, informując o ich treści dyrektora.

Rozdział VII. Zasady podpisywania pism i dokumentów

§ 26

1. Dokumenty finansowe podpisuje dyrektor, główny księgowy lub osoby przez nich upoważnione. Propozycje wydatków finansowych są uzgodnione przez kierowników działów z głównym księgowym i dyrektorem.
2. Wszystkie pisma wychodzące na zewnątrz Biblioteki podpisuje dyrektor, w razie jego nieobecności zastępca dyrektora lub upoważniona osoba.
3. Umowy – zlecenia oraz inne umowy podpisuje dyrektor, w razie jego nieobecności zastępca dyrektora przy kontrasygnacie głównego księgowego.

Rozdział VIII. Skargi i wnioski

§ 27

1. Do rozpatrywania, załatwiania skarg, wniosków i zażaleń w zakresie funkcjonowania Biblioteki właściwy jest dyrektor, w razie jego nieobecności zastępca dyrektora.
2. Dyrektor Biblioteki w sprawach skarg, wniosków i zażaleń przyjmuje interesantów w każdy wtorek w godz. 900 - 1400. Jeżeli dzień przyjęć przypada w dzień ustawowo wolny od pracy, przyjęcia odbywają się w następnym dniu roboczym. W czasie nieobecności dyrektora interesantów przyjmuje jego zastępca.

Rozdział IX. Zakresy czynności

§ 28

Zasady ustalania i dokonywania zmian w zakresach czynności:
1) za ustalenie, sporządzenie oraz aktualizację zakresów czynności pracowników odpowiedzialny jest dyrektor i zastępca dyrektora, po zasięgnięciu opinii kierownika działu, oddziału i filii;
2) za ustalanie i aktualizacje zakresów czynności kierowników działów, oddziałów i filii, samodzielnych stanowisk pracy odpowiedzialny jest dyrektor i zastępca dyrektora;
3) za tworzenie zbiorów zakresu działania komórek, ich przechowywanie i uzupełnianie odpowiedzialny jest kierownik Działu Organizacyjno – Administracyjnego;
4) zakresy czynności dla wszystkich stanowisk sporządza się w trzech egzemplarzach
z przeznaczeniem:
a) dla pracownika,
b) do akt osobowych pracownika,
c) dla kierownika komórki organizacyjnej, w której pracownik jest zatrudniony.

Rozdział X. Postanowienia końcowe

§ 29

Komórki organizacyjne Biblioteki mogą używać pieczęci z pełną nazwą Biblioteki lub dodatkowo z nazwą działu, oddziału lub filii.

§ 30

Strukturę organizacyjną Biblioteki określa schemat organizacyjny stanowiący załącznik do niniejszego regulaminu.

§ 31

Regulamin podany jest do wiadomości pracowników poprzez udostępnienie w Dziale Organizacyjno – Administracyjnym oraz mailowo na pocztę służbową.

§ 32

Zmiany w regulaminie dokonywane są w trybie przewidzianym do jego nadania.
Wątpliwości wynikające ze stosowania niniejszego regulaminu rozstrzyga dyrektor.

§ 33

Regulamin wchodzi w życie z dniem 14 października 2022 r.

 

TytułTypRozmiarDodany przez
Regulamin organizacyjnypdf236.66 KBAgnieszka Maciejewska
Opis zmianDataOsobaPorównaj
Artykuł został zmieniony.
Dodane załączniki
poniedziałek, 17 październik 2022 08:18 Agnieszka Maciejewska
Artykuł został zmieniony. piątek, 17 marzec 2023 08:14 Agnieszka Maciejewska
Artykuł został zmieniony. piątek, 17 marzec 2023 08:15 Agnieszka Maciejewska