S T A T U T
BIBLIOTEKI MIEJSKIEJ
im. Jana Kasprowicza w Inowrocławiu


Na podstawie art. 11 ust. 1 i 3, w zw. z art. 13 ust. 1 i 2 ustawy z dnia 27 czerwca 1997 r. o bibliotekach (Dz. U. z 2019 r. poz. 1479) oraz art. 18 ust. 2 pkt 15, art. 40 ust. 2 pkt 2, art. 41 ust. 1 i art. 42 ustawy z dnia 8 marca 1990 r. o samorządzie gminnym (Dz. U. z 2022 r. poz. 559, 583, 1005, 1079 i 1561) uchwala się, co następuje:

 

Rozdział 1

Postanowienia ogólne

§1

Bibliotece Miejskiej im. Jana Kasprowicza w Inowrocławiu, zwanej dalej „Biblioteką”, nadaje się statut określający w szczególności:
1) cele i zadania Biblioteki;
2) organ zarządzający Biblioteką i jej organizację; w tym zakres działania i lokalizację filii i oddziałów;
3) nazwę jednostki sprawującej nadzór merytoryczny nad działalnością Biblioteki;
4) źródła finansowania działalności Biblioteki.

§2

1. Biblioteka jest samorządową instytucją kultury wchodzącą w skład ogólnokrajowej sieci bibliotecznej, której nazwa brzmi: Biblioteka Miejska im. Jana Kasprowicza w Inowrocławiu.
2. Nadzór merytoryczny nad działalnością Biblioteki sprawuje Wojewódzka i Miejska Biblioteka Publiczna im. dr. Witolda Bełzy w Bydgoszczy.
3. Organizatorem Biblioteki jest Miasto Inowrocław.

§3

1. Siedzibą Biblioteki jest Inowrocław.
2. Teren działania Biblioteki obejmuje powiat inowrocławski.

§4

Biblioteka jest wpisana do rejestru instytucji kultury prowadzonego przez organizatora i posiada osobowość prawną.

§5

1. Biblioteka używa pieczęci o treści: Biblioteka Miejska im. Jana Kasprowicza w Inowrocławiu.
2. W obrocie gospodarczym Biblioteka może używać także pieczęci zawierających adres oraz inne dane dotyczące Biblioteki.

 

Rozdział 2

Cele i zadania Biblioteki

§6

1. Biblioteka zapewnia obsługę biblioteczną mieszkańcom Inowrocławia i powiatu inowrocławskiego oraz służy rozwijaniu i zaspokajaniu ich potrzeb czytelniczych i informacyjnych, upowszechnianiu wiedzy i rozwojowi kultury, dba o sprawne funkcjonowanie sieci, systemu informacyjnego i wymiany międzybibliotecznej.
2. Biblioteka chroni, pomnaża i popularyzuje dziedzictwo kulturalne Kujaw.

§7

1. Do podstawowych zadań Biblioteki należy:

1) gromadzenie, opracowywanie, przechowywanie i ochrona materiałów bibliotecznych;
2) udostępnianie zbiorów bibliotecznych:
a) na miejscu,
b) wypożyczanie do domu,
c) organizowanie wypożyczeń międzybibliotecznych,
d) dostarczanie materiałów bibliotecznych osobom chorym i niepełnosprawnym;
3) prowadzenie działalności informacyjnej, zwłaszcza informowanie o zbiorach własnych, innych bibliotek, muzeów i ośrodków informacji naukowej,
4) współdziałanie z archiwami w zakresie, o którym mowa w pkt 3,
5) sprawowanie nadzoru merytorycznego nad bibliotekami publicznymi w powiecie inowrocławskim.

2. Do zadań Biblioteki należy ponadto:

1) gromadzenie i archiwizowanie materiałów bibliotecznych dotyczących wiedzy o regionie kujawskim oraz dokumentujących jego dorobek;
2) prowadzenie działalności bibliograficznej oraz dokumentacyjnej;
3) prowadzenie działalności popularyzatorskiej, w tym popularyzacja książek i czytelnictwa;
4) prowadzenie działalności edukacyjnej;
5) prowadzenie działalności instrukcyjno-metodycznej.

3. Biblioteka może podejmować inne działania dla zaspokojenia społecznych potrzeb środowiska i realizacji zasad polityki bibliotecznej.

 

Rozdział 3

Organ zarządzający Biblioteką i jej organizacja


§8

1. Organem zarządzającym Biblioteką jest Dyrektor.
2. Dyrektor reprezentuje Bibliotekę na zewnątrz.
3. Dyrektor składa corocznie Radzie Miejskiej Inowrocławia sprawozdania z działalności Biblioteki, w szczególności z wykonywania zadań określonych w §7, w terminie do końca
I kwartału roku następującego po roku, za który jest ono składane.
4. Dyrektor zarządza Biblioteką przy pomocy Zastępcy Dyrektora.

§9

1. Dyrektora powołuje i odwołuje Prezydent Miasta Inowrocławia w trybie i na zasadach określonych w ustawie z dnia 25 października 1991 r. o organizowaniu i prowadzeniu działalności kulturalnej ( Dz. U. z 2018 r. poz. 1983 oraz z 2019 r. poz. 115 i 730).

2. Prezydent Miasta Inowrocławia wykonuje wobec Dyrektora czynności z zakresu prawa pracy oraz jest jego zwierzchnikiem służbowym.

3. Zastępcę Dyrektora powołuje i odwołuje Dyrektor po uzgodnieniu z Prezydentem Miasta Inowrocławia.

§10

1. W skład Biblioteki wchodzą następujące komórki organizacyjne:
1) Dział Gromadzenia i Opracowania Zbiorów;
2) Wypożyczalnia dla Dorosłych;
3) Czytelnia Biblioteki Głównej;
4) Czytelnia Regionalna;
5) Dział Instrukcyjno-Metodyczny;
6) Dział Organizacyjno-Administracyjny;
7) Główny Księgowy;
8) Stanowisko ds. Komputeryzacji Biblioteki;
9) Stanowisko ds. Bibliograficzno-Informacyjnych.
2. Strukturę organizacyjną i zadania poszczególnych komórek organizacyjnych określa Dyrektor w regulaminie organizacyjnym.
3. W razie potrzeby Dyrektor może utworzyć w miejsce jednoosobowych stanowisk pracy wieloosobowe komórki organizacyjne.


§11

1. Biblioteka prowadzi oddziały i filie.
2. Wykaz oddziałów i filii, ich lokalizację i zakres działania określa załącznik do uchwały.

 

Rozdział 4

Źródła finansowania działalności Biblioteki

§12

Źródłami finansowania działalności Biblioteki są:

1) dotacje podmiotowe i celowe z budżetu Miasta Inowrocławia;
2) wpływy z prowadzonej działalności, w tym ze sprzedaży składników majątku ruchomego;
3) wpływy z najmu i dzierżawy składników majątkowych;
4) środki otrzymane od osób fizycznych i prawnych oraz z innych źródeł;

 

Rozdział 5

Postanowienia końcowe

§13

Statut uchwala Rada Miejska Inowrocławia. Zmian w statucie dokonuje się w trybie określonym dla jego nadania.

§14

Traci moc uchwała nr XIV/221/2008 Rady Miejskiej Inowrocławia z dnia 24 stycznia 2008 r. w sprawie nadania statutu Bibliotece Miejskiej im. Jana Kasprowicza w Inowrocławiu (Dz. Urz. Woj. Kujawsko-Pomorskiego Nr 31, poz. 427, i Nr 165, poz. 2652, z 2010 r. Nr 89, poz. 1078 i Nr 155, poz. 1938, z 2011 r. Nr 122, poz. 1031, z 2015 r. poz. 2884 oraz z 2017 r. poz.2803).

§15

Uchwała wchodzi w życie po upływie 14 dni od dnia ogłoszenia w Dzienniku Urzędowym Województwa Kujawsko-Pomorskiego.
Przewodniczący Rady Miejskiej Inowrocławia
Tomasz Marcinkowski

Załącznik do uchwały Nr XI/105/2019 Rady Miejskiej Inowrocławia z dnia 20 maja 2019 r.

Wykaz oddziałów i filii Biblioteki Miejskiej im. Jana Kasprowicza w Inowrocławiu, ich lokalizacja i zakres działania

I. Odziały

Oddział dla Dzieci „Tajemniczy Ogród”, ul. Jana Kilińskiego 16 - upowszechnianie czytelnictwa i udostępnianie zbiorów dzieciom.

II. Filie

1. Filia nr 1, ul. Zygmunta Wilkońskiego 32 - upowszechnianie czytelnictwa i udostępnianie zbiorów.
2. Filia nr 2, ul. Chemiczna 9 - upowszechnianie czytelnictwa i udostępnianie zbiorów.
3. Filia nr 3, ul. Wojska Polskiego 5 - upowszechnianie czytelnictwa i udostępnianie zbiorów dzieciom.
4. Filia nr 4, ul. Poprzeczna 29 - upowszechnianie czytelnictwa i udostępnianie zbiorów.
5. Filia nr 5, ul. Poznańska 97 - upowszechnianie czytelnictwa i udostępnianie zbiorów pacjentom i personelowi Szpitala Wielospecjalistycznego im. dr. Ludwika Błażka w Inowrocławiu.
6. Filia nr 7, ul. Marulewska 7 - upowszechnianie czytelnictwa i udostępnianie zbiorów.
7. Filia nr 12, ul. Jana Kilińskiego 16 - upowszechnianie czytelnictwa i udostępnianie zbiorów, w tym zbiorów specjalnych dzieciom, młodzieży i osobom dorosłym niepełnosprawnym.

TytułTypRozmiarDodany przez
UCHWAŁA NR LIV/508/2022pdf235.25 KBAgnieszka Maciejewska
Opis zmianDataOsobaPorównaj
Artykuł został zmieniony.
Dodane załączniki
wtorek, 16 sierpień 2022 08:45 Agnieszka Maciejewska
Artykuł został zmieniony. piątek, 17 marzec 2023 08:17 Agnieszka Kozik